16 Jan Results

South Coast Cycling
presents
Upfront Bike Series
16/01/2015
Event 1 Little Trackies Handicap
6 Jacob Currie
2 Maehgan Brown
15 Gemma Chaffey
Event 1B Heart Starter Junior 2 3 Lap
28 Henry Le Fournour Jun
29 Xavier Moore Jun
Event 1C Heart Starter Junior 1 3 Laps
11 Philip McIntosh Jun
1 Elliott Walker Jun
22 Alec Johnson Jun
17 Ewan Coulter Jun
5 Tess Wight Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 4 laps
4 Robert Wallis D S
25 Kelly Fettes D S
24 Louisa Green D S
Event 1F Heart Starter Senior C & D 4 laps
14 Shane Harris C S
23 Gemma Kernich C S
33 Tessa Manning C S
16 Richard Lam C S
12 David Milne C S
Event 1G Heart Starter Senior B 6 laps
10 Bryan McIntyre B S
27 Alex Gwiazdzinski B S
13 Micheal Chaffey B S
31 Cameron Walters B S
Event 1H Heart Starter Senior A & B 5  laps
19 David Radzikiewicz A S
3 David Miller A S
9 Che Thomas A S
30 Matthew Ireland A S
34 Peter Bole-Schneider A S
99 Sean Hennessy A S
20 Paul Fountas A S
21 Luke Betros A S
7 Dean Bottrill A S
26 Peter Lechelt A S
32 Michael Young A S
Event 2 Little Trackies Handicap 1 Lap
15 Gemma Chaffey
6 Jacob Currie
Event 2C Junior 1 Handicap 1 Lap
28 Henry Le Fournour Jun
22 Alec Johnson Jun
1 Elliott Walker Jun
17 Ewan Coulter Jun
5 Tess Wight Jun
29 Xavier Moore Jun
11 Philip McIntosh Jun
Event 2E Senior  D grade  Handicap 1 Lap
24 Louisa Green D S
4 Robert Wallis D S
25 Kelly Fettes D S
Event 2F Senior  C  grade  Handicap 1 Lap
16 Richard Lam C S
23 Gemma Kernich C S
12 David Milne C S
33 Tessa Manning C S
14 Shane Harris C S
Event 2E Senior  B Grade  Handicap 1 Laps
27 Alex Gwiazdzinski B S
13 Micheal Chaffey B S
31 Cameron Walters B S
10 Bryan McIntyre B S
Event 2F Senior  A Grade  Handicap 1 Laps
9 Che Thomas A S
30 Matthew Ireland A S
26 Peter Lechelt A S
99 Sean Hennessy A S
3 David Miller A S
32 Michael Young A S
34 Peter Bole-Schneider A S
7 Dean Bottrill A S
19 David Radzikiewicz A S
20 Paul Fountas A S
21 Luke Betros A S
Event 3A Junior 1-3 Italian Pursuit 01:33.07
Front 6 Jacob Currie
28 Henry Le Fournour Jun
5 Tess Wight Jun
1 Elliott Walker Jun
01:30.73
Back 22 Alec Johnson Jun
29 Xavier Moore Jun
17 Ewan Coulter Jun
11 Philip McIntosh Jun
Event 3C 4 Laps D Grade Motor Pace
24 Louisa Green D S
4 Robert Wallis D S
25 Kelly Fettes D S
4 Laps C Grade Motor Pace
33 Tessa Manning C S
16 Richard Lam C S
23 Gemma Kernich C S
12 David Milne C S
14 Shane Harris C S
Event 3D 4 Laps A & B Grade Keirin 2 to Final
Heat 1 99 Sean Hennessy A S
30 Matthew Ireland A S
10 Bryan McIntyre B S
32 Michael Young A S
13 Micheal Chaffey B S
4 Laps A & B Grade Keirin 2 to Final
Heat 2 34 Peter Bole-Schneider
26 Peter Lechelt A S
19 David Radzikiewicz A S
21 Luke Betros A S
31 Cameron Walters B S
4 Laps A & B Grade Keirin 2 to Final
Heat 3 9 Che Thomas A S
3 David Miller A S
20 Paul Fountas A S
7 Dean Bottrill A S
27 Alex Gwiazdzinski B S
Event 4 E C & D Motor Pace 6 Laps
23 Gemma Kernich C S
16 Richard Lam C S
33 Tessa Manning C S
12 David Milne C S
24 Louisa Green D S
Event 3E Senior B Grade  Keirin Consolation race 4 Laps
21 Luke Betros A S
14 Shane Harris C S
7 Dean Bottrill A S
32 Michael Young A S
10 Bryan McIntyre B S
27 Alex Gwiazdzinski B S
31 Cameron Walters B S
20 Paul Fountas A S
Event 3E Senior B Grade  Keirin Final 4 Laps
26 Peter Lechelt A S
99 Sean Hennessy A S
30 Matthew Ireland A S
9 Che Thomas A S
34 Peter Bole-Schneider A S
3 David Miller A S
Event 3D Senior Motor Pace 12 Laps
26 Peter Lechelt A S
30 Matthew Ireland A S
9 Che Thomas A S
99 Sean Hennessy A S
34 Peter Bole-Schneider A S
19 David Radzikiewicz A S
20 Paul Fountas A S
27 Alex Gwiazdzinski B S
10 Bryan McIntyre B S
32 Michael Young A S
21 Luke Betros A S
23 Gemma Kernich C S
14 Shane Harris C S
Event 4F 1 Lap  Time Trial 485 Time Ave Speed
1 Elliott Walker Jun 44.17 39.53
11 Philip McIntosh Jun 44.70 39.06
5 Tess Wight Jun 45.62 38.27
22 Alec Johnson Jun 46.99 37.16
17 Ewan Coulter Jun 47.98 36.39
29 Xavier Moore Jun 48.32 36.13
28 Henry Le Fournour Jun 49.69 35.14
6 Jacob Currie 55.51 31.45