3 November 17

Paul King Plumbing Series Rd 4
03-11-17
Event 1 Little Trackies 1 lap Handicap
2 Gemma Chaffey LT
6 Oscar Edwards LT
16 Holly Durston LT
5 Tabitha Edwards LT
39 Miles Hennessy LT
13 Georgia Dixon LT
32 Peter Earl LT
Event 1B Heart Starter Junior 3 3 Lap
45 William Brown Jun
28 Annabelle Kelly Jun
37 Harry Blackburn Jun
18 Angus Corbett Jun
Event 1C Heart Starter Junior 2 3 Laps
43 Ewan Landman Jun
40 Jacob Currie Jun
22 Cooper Warren Jun
Event 1D Heart  Starter Junior 1 3 Lap
14 Luka Elliston Jun
11 Grace Seppelt Jun
19 William Mathwin Jun
26 Eloise Sandow Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 4 laps
20 Shane Harris Dsr
10 Bronwyn Dolman Dsr
33 Paul Fountas Dsr
42 Riaan Landman Dsr
8 Brad Edwards Dsr
38 Tracey Green Dsr
21 Tania Day Dsr
3 Nicole Chaffey Dsr
Event 1F Heart Starter Senior C 4 laps
15 Anthony Foundas Csr
41 Gemma Kernich Csr
46 David Slater Csr
36 Andrew Welch Csr
Event 1G Heart Starter Senior B 4 laps
23 Dan Drake Bsr
1 Micheal Chaffey Bsr
9 Michael Young Bsr
Event 1H Heart Starter Senior A 6laps
44 Simon Eglinton Asr
25 David Miller Asr
31 Elliott Walker Jun
34 James Kelly Asr
30 Bryan McIntyre Asr
12 Darren Cripwell Asr
Event 2C Sr Juniors  Lightning Handicap 1 Lap
28 Annabelle Kelly Jun
45 William Brown Jun
14 Luka Elliston Jun
19 William Mathwin Jun
43 Ewan Landman Jun
18 Angus Corbett Jun
40 Jacob Currie Jun
37 Harry Blackburn Jun
11 Grace Seppelt Jun
22 Cooper Warren Jun
26 Eloise Sandow Jun
Event 2E Senior C & D  Handicap 1 Lap
21 Tania Day Dsr
10 Bronwyn Dolman Dsr
8 Brad Edwards Dsr
38 Tracey Green Dsr
15 Anthony Foundas Csr
42 Riaan Landman Dsr
3 Nicole Chaffey Dsr
46 David Slater Csr
36 Andrew Welch Csr
41 Gemma Kernich Csr
20 Shane Harris Dsr
Event 2E Senior A/B  Grade Handicap 1 Lap
31 Elliott Walker Jun
1 Micheal Chaffey Bsr
9 Michael Young Bsr
34 James Kelly Asr
17 David Radzikiewicz Asr
30 Bryan McIntyre Asr
12 Darren Cripwell Asr
47 Lewis Walker Asr
44 Simon Eglinton Asr
Event 3 Little Trackeez 1 Lap Handicap
6 Oscar Edwards LT
2 Gemma Chaffey LT
39 Miles Hennessy LT
5 Tabitha Edwards LT
16 Holly Durston LT
13 Georgia Dixon LT
Event 3A Junior  Team Italian Pursuit 02:28.38
Back 37 Harry Blackburn Jun
45 William Brown Jun
43 Ewan Landman Jun
28 Annabelle Kelly Jun
14 Luka Elliston Jun
11 Grace Seppelt Jun
Front 02:38.09
28 Annabelle Kelly Jun
22 Cooper Warren Jun
19 William Mathwin Jun
40 Jacob Currie Jun
26 Eloise Sandow Jun
31 Elliott Walker Jun
Event 3D Italian Pursuit Senior C& D  Team 02:06.96
Front 20 Shane Harris Dsr
15 Anthony Foundas Csr
36 Andrew Welch Csr
10 Bronwyn Dolman Dsr
8 Brad Edwards Dsr
41 Gemma Kernich Csr
Back 02:09.16
46 David Slater Csr
3 Nicole Chaffey Dsr
33 Paul Fountas Dsr
38 Tracey Green Dsr
42 Riaan Landman Dsr
21 Tania Day Dsr
Event 3E Italian Pursuit Senior A & B Team 01:35.30
Front 9 Michael Young Bsr
30 Bryan McIntyre Asr
47 Lewis Walker Asr
25 David Miller Asr
44 Simon Eglinton Asr
Back 01:38.26
12 Darren Cripwell Asr
34 James Kelly Asr
17 David Radzikiewicz Asr
1 Micheal Chaffey Bsr
23 Dan Drake Bsr
Little Trackies   Handicap 1 Laps
Event 4 2 Gemma Chaffey LT
6 Oscar Edwards LT
39 Miles Hennessy LT
32 Peter Earl LT
Event 4A Junior 3 Scratch Race 2 Laps
45 William Brown Jun
28 Annabelle Kelly Jun
40 Jacob Currie Jun
37 Harry Blackburn Jun
Event 4B Junior 2 Scratch Race 2 Laps
43 Ewan Landman Jun
22 Cooper Warren Jun
40 Jacob Currie Jun
Event 4C Junior Italian Scratch Race 6 Laps
14 Luka Elliston Jun
11 Grace Seppelt Jun
26 Eloise Sandow Jun
Event 4D Senior D Scratch Race 6 Laps
33 Paul Fountas Dsr
38 Tracey Green Dsr
10 Bronwyn Dolman Dsr
20 Shane Harris Dsr
3 Nicole Chaffey Dsr
21 Tania Day Dsr
8 Brad Edwards Dsr
Event 4E Senior C & B Scratch Race 7 laps
23 Dan Drake Bsr
1 Micheal Chaffey Bsr
9 Michael Young Bsr
15 Anthony Foundas Csr
41 Gemma Kernich Csr
46 David Slater Csr
36 Andrew Welch Csr
Event 4G Senior A Scratch Race 10 Laps
25 David Miller Asr
44 Simon Eglinton Asr
31 Elliott Walker Jun
47 Lewis Walker Asr
17 David Radzikiewicz Asr
30 Bryan McIntyre Asr
34 James Kelly Asr
12 Darren Cripwell Asr
Event 5A Time Trial 485
5 Tabitha Edwards LT 0:59.30
16 Holly Durston LT 1:03.06
32 Peter Earl LT 1:17.25
2 Gemma Chaffey LT 1:21.18
13 Georgia Dixon LT 1:32.98
6 Oscar Edwards LT 1:35.71