9 December 16

SCC Omnium Round 4
09-12-16
Event 1 Little Trackies 1/2 lap Handicap
27 Holly Durston LT
3 Gemma Chaffey LT
Event 1A Heart Starter Junior 4 3 Lap
17 Jacob Currie Jun
10 William Mathwin Jun
15 Grace Currie Jun
Event 1B Heart Starter Junior 3 3 Lap
37 Ethan Birrane Jun
39 Tyson Slater Jun
30 Hugh Nicholas Jun
Event 1C Heart Starter Junior 2 3 Laps
14 Brooke Johnson Jun
6 Ewan Coulter Jun
19 Braydon Jones Jun
Event 1D Heart Starter Junior 1 3 Lap
23 Heather May Jun
33 Elliott Walker Jun
36 Noah Davies Jun
24 Tessa Kohn Jun
8 Dan Tattersall Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 5 laps
21 David Milne Dsr
7 Richard Tormet Dsr
5 Anna Puckridge Dsr
11 Lee_Anne Fleming Dsr
2 Nicole Chaffey Dsr
Event 1F Heart Starter Senior C 5 laps
12 Anthony Foundas Csr
31 Bailey Slams Csr
4 Darius Kubilius Csr
9 Richard Lam Csr
25 Gemma Kernich Csr
32 Paul King Csr
Event 1G Heart Starter Senior B 7 laps
28 Dan Drake Bsr
1 Micheal Chaffey Bsr
Event 1H Heart Starter Senior A 7 laps
13 David Miller Asr
40 Alex Schumacher Asr
34 Lewis Walker Jun
16 Peter Davis Asr
22 Bryan McIntyre Asr
20 David Radzikiewicz Asr
99 Sean Hennessy Asr
18 Dean Botrill Asr
DNF 26 Paul Fountas Asr
Event 5 Little Trackies   1/2 Lap ITT 10 Laps
27 Holly Durston LT 00:18.28
3 Gemma Chaffey LT 00:26.99
Event 5A Time Trial 485
23 Heather May Jun 38.63
36 Noah Davies Jun 39.83
33 Elliott Walker Jun 40.44
37 Ethan Birrane Jun 42.46
6 Ewan Coulter Jun 43.11
24 Tessa Kohn Jun 43.59
14 Brooke Johnson Jun 43.84
8 Dan Tattersall Jun 44.16
19 Braydon Jones Jun 44.54
39 Tyson Slater Jun 45.11
30 Hugh Nicholas Jun 48.56
17 Jacob Currie Jun 50.90
10 William Mathwin Jun 56.16
15 Grace Currie Jun 57.34
40 Alex Schumacher Asr 36.13
20 David Radzikiewicz Asr 37.25
13 David Miller Asr 37.39
99 Sean Hennessy Asr 38.26
16 Peter Davis Asr 38.45
28 Dan Drake Bsr 38.69
9 Richard Lam Csr 39.18
22 Bryan McIntyre Asr 39.42
18 Dean Botrill Asr 40.52
1 Micheal Chaffey Bsr 41.15
34 Lewis Walker Jun 41.35
31 Bailey Slams Csr 41.81
4 Darius Kubilius Csr 41.81
12 Anthony Foundas Csr 42.05
25 Gemma Kernich Csr 44.63
32 Paul King Csr 44.83
5 Anna Puckridge Dsr 45.00
7 Richard Tormet Dsr 45.00
2 Nicole Chaffey Dsr 46.86
21 David Milne Dsr 46.87
11 Lee_Anne Fleming Dsr 47.70
Little Trackies   1 Lap ITT
27 Holly Durston LT 01:09.03
3 Gemma Chaffey LT 01:28.05
Event 3A Junior  Team Sprint 01:00.64
Back 6 Ewan Coulter Jun
33 Elliott Walker Jun
8 Dan Tattersall Jun
01:03.92
Front 37 Ethan Birrane Jun
14 Brooke Johnson Jun
24 Tessa Kohn Jun
01:04.94
Front 17 Jacob Currie Jun
30 Hugh Nicholas Jun
23 Heather May Jun
01:05.80
Back 15 Grace Currie Jun
19 Braydon Jones Jun
36 Noah Davies Jun
01:06.74
Front 10 William Mathwin Jun
39 Tyson Slater Jun
34 Lewis Walker Jun
 Senior Team Sprint – C/D Grade 01:00.64
Back 21 David Milne Dsr
9 Richard Lam Csr
31 Bailey Slams Csr
Front  Senior Team Sprint – C/D Grade 01:02.02
11 Lee_Anne Fleming Dsr
32 Paul King Csr
1 Micheal Chaffey Bsr
 Senior Team Sprint – C/D Grade 01:02.03
Back 2 Nicole Chaffey Dsr
7 Richard Tormet Dsr
4 Darius Kubilius Csr
 Senior Team Sprint – C/D Grade 01:02.95
Front 5 Anna Puckridge Dsr
12 Anthony Foundas Csr
25 Gemma Kernich Csr
 Senior Team Sprint – A/B Grade 00:55.29
Back 22 Bryan McIntyre Asr
28 Dan Drake Bsr
40 Alex Schumacher Asr
 Senior Team Sprint – A/B Grade 00:57.97
Back 99 Sean Hennessy Asr
13 David Miller Asr
18 Dean Botrill Asr
 Senior Team Sprint – A/B Grade 00:58.95
Front 26 Paul Fountas Asr
16 Peter Davis Asr
20 David Radzikiewicz Asr
Event 4A Junior Scratch Race 3 Laps
17 Jacob Currie Jun
10 William Mathwin Jun
15 Grace Currie Jun
Event 4B Junior Scratch Race 5 Laps
24 Tessa Kohn Jun
37 Ethan Birrane Jun
19 Braydon Jones Jun
6 Ewan Coulter Jun
39 Tyson Slater Jun
30 Hugh Nicholas Jun
Event 4C Junior Scratch Race 7 Laps
33 Elliott Walker Jun
36 Noah Davies Jun
23 Heather May Jun
8 Dan Tattersall Jun
14 Brooke Johnson Jun
Event 4D Senior D Points Race 9 Laps Total Points Sprint 1 Sprint 2 Finish
21 David Milne Dsr 12 1 5 6
7 Richard Tormet Dsr 10 10
11 Lee_Anne Fleming Dsr 8 3 1 4
5 Anna Puckridge Dsr 7 2 3 2
2 Nicole Chaffey Dsr 7 5 2
Event 4E Senior C Points Race 12 Laps Total Points Sprint 1 Sprint 2 Finish
4 Darius Kubilius Csr 20 5 5 10
25 Gemma Kernich Csr 9 3 6
12 Anthony Foundas Csr 8 2 2 4
31 Bailey Slams Csr 6 3 1 2
32 Paul King Csr 1 1
9 Richard Lam Csr
Event 4G Senior A-B Scratch Race 20 Laps
18 Dean Botrill Asr
13 David Miller Asr
40 Alex Schumacher Asr
26 Paul Fountas Asr
28 Dan Drake Bsr
20 David Radzikiewicz Asr
99 Sean Hennessy Asr
22 Bryan McIntyre Asr
1 Micheal Chaffey Bsr