28 Oct 2016

South Coast Cycling
Southbound Mega Gym Sprint Night
28-10-16
Event 1 Little Trackies 1/2 lap Handicap
1 Sophie Lennon LT
8 Libby Crick LT
32 Holly Durston LT
9 Gemma Chaffey LT
43 Lauren Dixon LT
44 Georgia Dixon LT
Event 1A Heart Starter Junior 3 Lap
26 Jacob Currie Jun
6 Alex Buckby Jun
25 William Mathwin Jun
10 Nathan Crick Jun
27 Grace Currie Jun
Event 1B Heart Starter Junior 2 3 Lap
34 Tessa Kohn Jun
7 Shelby Johnson Jun
41 Ethan Birrane Jun
39 Hugh Nicholas Jun
Event 1C Heart Starter Junior 1 3 Laps
36 Tia Siama Jun
15 Elliott Walker Jun
30 Heather May Jun
23 Ewan Coulter Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 6 laps
11 Richard Tormet Dsr
20 David Milne Dsr
5 Nicole Chaffey Dsr
22 Lee_Anne Fleming Dsr
16 Shane Harris Dsr
Event 1F Heart Starter Senior C 6 laps
40 David Slater Csr
21 Anthony Foundas Csr
31 Paul King Csr
Event 1G Heart Starter Senior B 7 laps
99 Sean Hennessy Bsr
33 Isaac Nicholls Bsr
14 Michael Young Bsr
18 Dan Drake Bsr
12 Micheal Chaffey Bsr
37 Jeff DeGuide Bsr
Event 1H Heart Starter Senior A 7 laps
45 Simon Eglinton Asr
17 Lewis Walker Asr
42 Alex S Asr
19 David Radzikiewicz Asr
13 David Miller Asr
3 Darren Cripwell Asr
4 Alex Gwiazdzinski Asr
28 Peter Davis Asr
2 Paul Fountas Asr
Event 2 Little Trackies Handicap 1/2 Lap
9 Gemma Chaffey LT
43 Lauren Dixon LT
32 Holly Durston LT
1 Sophie Lennon LT
8 Libby Crick LT
Event 4 Junior  Lightning Handicap 1 Lap
27 Grace Currie Jun
26 Jacob Currie Jun
23 Ewan Coulter Jun
30 Heather May Jun
36 Tia Siama Jun
7 Shelby Johnson Jun
10 Nathan Crick Jun
39 Hugh Nicholas Jun
6 Alex Buckby Jun
41 Ethan Birrane Jun
34 Tessa Kohn Jun
25 William Mathwin Jun
15 Elliott Walker Jun
Event 2E Senior D Grade  Lightning Handicap 1 Lap
16 Shane Harris Dsr
5 Nicole Chaffey Dsr
20 David Milne Dsr
11 Richard Tormet Dsr
22 Lee_Anne Fleming Dsr
Event 2F Senior C Grade  Lightning Handicap 1 Lap
21 Anthony Foundas Csr
40 David Slater Csr
31 Paul King Csr
Event 2E Senior B Grade  Lightning Handicap 1 Lap
12 Micheal Chaffey Bsr
18 Dan Drake Bsr
33 Isaac Nicholls Bsr
14 Michael Young Bsr
37 Jeff DeGuide Bsr
99 Sean Hennessy Bsr
Event 2F Senior A Grade  Lightning Handicap 1 Lap
28 Peter Davis Asr
4 Alex Gwiazdzinski Asr
2 Paul Fountas Asr
42 Alex S Asr
13 David Miller Asr
17 Lewis Walker Asr
19 David Radzikiewicz Asr
3 Darren Cripwell Asr
45 Simon Eglinton Asr
Event 4A Junior Scratch Race 1 Laps
26 Jacob Currie Jun
6 Alex Buckby Jun
25 William Mathwin Jun
27 Grace Currie Jun
10 Nathan Crick Jun
Event 4C Junior Keirin 4 Laps
30 Heather May Jun
15 Elliott Walker Jun
36 Tia Siama Jun
7 Shelby Johnson Jun
23 Ewan Coulter Jun
34 Tessa Kohn Jun
41 Ethan Birrane Jun
39 Hugh Nicholas Jun
Event 4D Senior D Keirin 4 Laps
20 David Milne Dsr
11 Richard Tormet Dsr
22 Lee_Anne Fleming Dsr
5 Nicole Chaffey Dsr
Event 4E Senior C Keirin 8 Laps
31 Paul King Csr
40 David Slater Csr
21 Anthony Foundas Csr
16 Shane Harris Dsr
Event 4F Senior B Keirin 10 Laps
18 Dan Drake Bsr
33 Isaac Nicholls Bsr
99 Sean Hennessy Bsr
12 Micheal Chaffey Bsr
14 Michael Young Bsr
37 Jeff DeGuide Bsr
Event 4G Senior A Keirin 10 Laps
45 Simon Eglinton Asr
17 Lewis Walker Asr
3 Darren Cripwell Asr
19 David Radzikiewicz Asr
42 Alex S Asr
4 Alex Gwiazdzinski Asr
13 David Miller Asr
28 Peter Davis Asr
Event 5A 100m Flying Lap Time
1 Sophie Lennon LT 16.66
32 Holly Durston LT 17.62
8 Libby Crick LT 19.60
44 Georgia Dixon LT 22.25
43 Lauren Dixon LT 22.47
9 Gemma Chaffey LT 24.35
Junior 200m Flying Lap
36 Tia Siama Jun 13.76
15 Elliott Walker Jun 14.36
30 Heather May Jun 14.78
23 Ewan Coulter Jun 14.84
41 Ethan Birrane Jun 15.42
34 Tessa Kohn Jun 16.28
7 Shelby Johnson Jun 16.56
26 Jacob Currie Jun 17.41
6 Alex Buckby Jun 18.18
39 Hugh Nicholas Jun 18.93
25 William Mathwin Jun 19.82
27 Grace Currie Jun 20.11
10 Nathan Crick Jun 20.60
Senior 200m Flying Lap
45 Simon Eglinton Asr 12.20
13 David Miller Asr 12.50
19 David Radzikiewicz Asr 13.06
17 Lewis Walker Asr 13.08
4 Alex Gwiazdzinski Asr 13.22
18 Dan Drake Bsr 13.31
42 Alex S Asr 13.33
33 Isaac Nicholls Bsr 13.36
28 Peter Davis Asr 13.42
99 Sean Hennessy Bsr 13.66
3 Darren Cripwell Asr 13.70
37 Jeff DeGuide Bsr 13.75
12 Micheal Chaffey Bsr 13.82
16 Shane Harris Dsr 14.06
14 Michael Young Bsr 14.25
2 Paul Fountas Asr 14.28
21 Anthony Foundas Csr 14.78
11 Richard Tormet Dsr 15.07
31 Paul King Csr 15.38
20 David Milne Dsr 15.55
40 David Slater Csr 15.92
22 Lee_Anne Fleming Dsr 16.90
5 Nicole Chaffey Dsr 17.08