18 Oct 19

SCC Friday Night Racing
18/10/2019
Event 1 Little Trackies 1 Laps
21 Daniel Fulton LT
95 Miles Hennessy LT
Event 1A Heart Starter Junior 4 3 Laps
19 Ryan Underwood Jun
43 Luca Schmidtke Jun
3 Sophie Lennon Jun
32 Cooper Beggs LT
30 Madelyn Beggs LT
4 Nicko Fountas LT
Event 1B Heart Starter Junior 3 3 Laps
23 Jacqueline Volts Jun
1 Cooper Warren Jun
39 Ewan Landman Jun
38 Nathan Crick Jun
37 William Mathwin Jun
42 Maxwell Wills-Hell Jun
9 Orlando Hofer Jun
33 Markus Burden Jun
20 Inneke Beggs Jun
Event 1C Heart Starter Junior 2 3 Laps
8 Angus Corbett Jun
25 Jacob Currie Jun
16 Liam Underwood Jun
45 Mirella Wills-Hell Jun
24 Gabrielle  Mahney Jun
40 Harry Blackburn Jun
Event 1D Heart Starter Senior C & D 5 laps
31 Riaan Landman Dsr
11 Penny May Csr
41 Alex Hill Csr
13 David Schutz Dsr
2 Paul Fountas Csr
5 Grant Warren Dsr
46 David Milne Dsr
Event 1E Heart Starter Senior A & B 5 laps
47 Lewis Walker Asr
22 Dan Drake Bsr
26 Ben Janssen Asr
14 Dan Tattersall Bsr
36 #N/A #N/A #N/A
44 Matt Schmidke Bsr
7 Michael Young Asr
27 David Radzikiewicz Asr
12 Guy Radbone Csr
10 Paul King Asr
Event 2a Junior Handicap 1 Lap
4 Nicko Fountas LT
21 Daniel Fulton LT
43 Luca Schmidtke Jun
32 Cooper Beggs LT
30 Madelyn Beggs LT
3 Sophie Lennon Jun
19 Ryan Underwood Jun
95 Miles Hennessy LT
Event 2b Junior Handicap 1 Lap
24 Gabrielle  Mahney Jun
20 Inneke Beggs Jun
16 Liam Underwood Jun
8 Angus Corbett Jun
Event 2C Junior Handicap 1 Lap
42 Maxwell Wills-Hell Jun
45 Mirella Wills-Hell Jun
39 Ewan Landman Jun
9 Orlando Hofer Jun
40 Harry Blackburn Jun
25 Jacob Currie Jun
33 Markus Burden Jun
39 Ewan Landman Jun
3 Sophie Lennon Jun
Event 3A Junior  Team Italian Pursuit 01:29.27
Front 4 Nicko Fountas LT
3 Sophie Lennon Jun
19 Ryan Underwood Jun
01:21.20
Back 30 Madelyn Beggs LT
43 Luca Schmidtke Jun
8 Angus Corbett Jun
Event 3B Junior Team Italian Pursuit 02:38.63
Front 24 Gabrielle  Mahney Jun
20 Inneke Beggs Jun
40 Harry Blackburn Jun
42 Maxwell Wills-Hell Jun
38 Nathan Crick Jun
23 Jacqueline Volts Jun
25 Jacob Currie Jun
Back 02:35.01
16 Liam Underwood Jun
9 Orlando Hofer Jun
37 William Mathwin Jun
33 Markus Burden Jun
39 Ewan Landman Jun
45 Mirella Wills-Hell Jun
1 Cooper Warren Jun
Event 3C Italian Pursuit Senior A & B  Team 01:30.93
Front 10 Paul King Asr
22 Dan Drake Bsr
44 Matt Schmidke Bsr
6 Jacob Koop Asr
47 Lewis Walker Asr
01:34.34
Back 7 Michael Young Asr
27 David Radzikiewicz Asr
34 Jack Gibbins Asr
26 Ben Janssen Asr
14 Dan Tattersall Bsr
Event 3D Italian Pursuit Senior C & D  Team 01:26.70
Front 46 David Milne Dsr
48 Lee_Anne Fleming Dsr
41 Alex Hill Csr
11 Penny May Csr
01:25.40
Back 5 Grant Warren Dsr
31 Riaan Landman Dsr
13 David Schutz Dsr
12 Guy Radbone Csr
Event 4A Junior Scratch Race 3 Laps
43 Luca Schmidtke Jun
3 Sophie Lennon Jun
19 Ryan Underwood Jun
30 Madelyn Beggs LT
4 Nicko Fountas LT
Event 4B Junior Scratch Race 4 Laps
8 Angus Corbett Jun
20 Inneke Beggs Jun
25 Jacob Currie Jun
45 Mirella Wills-Hell Jun
1 Cooper Warren Jun
23 Jacqueline Volts Jun
24 Gabrielle  Mahney Jun
16 Liam Underwood Jun
38 Nathan Crick Jun
39 Ewan Landman Jun
37 William Mathwin Jun
42 Maxwell Wills-Hell Jun
9 Orlando Hofer Jun
40 Harry Blackburn Jun
33 Markus Burden Jun
C & D Motor Pace 5 laps
Event 4C 31 Riaan Landman Dsr
2 Paul Fountas Csr
5 Grant Warren Dsr
48 Lee_Anne Fleming Dsr
Event 4D B Grade Motor Pace 6 laps
44 Matt Schmidke Bsr
22 Dan Drake Bsr
36 #N/A #N/A #N/A
12 Guy Radbone Csr
11 Penny May Csr
41 Alex Hill Csr
Event 4E A Grade Motor Pace 8 laps 5 Laps
14 Dan Tattersall Bsr
6 Jacob Koop Asr
26 Ben Janssen Asr
47 Lewis Walker Asr
10 Paul King Asr
7 Michael Young Asr
27 David Radzikiewicz Asr
Event 5 Time Trial
47 Lewis Walker Asr 36.98
22 Dan Drake Bsr 38.22
6 Jacob Koop Asr 38.31
14 Dan Tattersall Bsr 38.72
36 #N/A #N/A #N/A 38.78
7 Michael Young Asr 38.81
12 Guy Radbone Csr 39.05
26 Ben Janssen Asr 39.47
27 David Radzikiewicz Asr 39.63
44 Matt Schmidke Bsr 41.69
31 Riaan Landman Dsr 41.72
10 Paul King Asr 41.78
41 Alex Hill Csr 42.62
11 Penny May Csr 43.79
13 David Schutz Dsr 45.07
5 Grant Warren Dsr 46.93
46 David Milne Dsr 47.02
48 Lee_Anne Fleming Dsr 49.95
21 Daniel Fulton LT 1:10.9
95 Miles Hennessy LT 1:59.14