7 Oct 2016

South Coast Cycling
Start of Track Season
07-10-16
Event 1 Little Trackies 1/2 lap Handicap Points
7 Sophie Lennon LT
34 Owen Managlan LT
36 Annabelle Monaghan LT
18 Georgia Dixon LT
19 Lauren Dixon LT
21 Gemma Chaffey LT
Event 1A Heart Starter Junior  Handicapped 3 Lap
37 Levi Slater Jun
9 Jacob Currie Jun
26 Hugh Nicholas Jun
46 Alex Buckby Jun
29 Enrique Bisbal Jun
4 Grace Currie Jun
Event 1B Heart Starter Junior 2 3 Lap
15 Dan Tattersall Jun
11 Shelby Johnson Jun
6 Ewan Coulter Jun
32 Ethan Birrane Jun
27 Oliver Atherton Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 6 laps
3 Tracey Green Dsr
17 Jo Easson Dsr
33 Lee_Anne Fleming Dsr
20 Nicole Chaffey Dsr
5 David Milne Dsr
22 Shane Harris Dsr
23 Monica Jones Dsr
Event 1F Heart Starter Senior C 6 laps
40 David Slater Csr
24 Gemma Kernich Csr
47 Sue _Ann Woodwiss Csr
8 Richard Lam Csr
Event 1G Heart Starter Senior B 7 laps
41 Alex Schumacher Bsr
44 Isaac Nicholls Bsr
14 Madeleine Steel Bsr
41 Alex Schumacher Bsr
25 Micheal Chaffey Bsr
Event 1H Heart Starter Senior A 7 laps
42 Simon Eglinton Asr
48 Max Holdener Asr
1 Tim Lennon Asr
45 Matthew Ireland Asr
28 Bryan McIntyre Asr
31 David Radzikiewicz Asr
43 Peter Davis Asr
16 Paul Fountas Asr
39 Peter Lechelt Asr
12 Brad Simpson Asr
13 David Miller Asr
2 Michael Young Asr
Event 5A Time Trial 485 Time
7 Sophie Lennon LT 43:58
18 Georgia Dixon LT 44:63
36 Annabelle Monaghan LT 50:10
19 Lauren Dixon LT 51:27
34 Owen Managlan LT 51:46
21 Gemma Chaffey LT 54:73
Event 4 Junior  Lightning Handicap 1 Lap
9 Jacob Currie Jun
11 Shelby Johnson Jun
37 Levi Slater Jun
26 Hugh Nicholas Jun
6 Ewan Coulter Jun
4 Grace Currie Jun
46 Alex Buckby Jun
15 Dan Tattersall Jun
29 Enrique Bisbal Jun
27 Oliver Atherton Jun
Event 2E Senior D Grade  Lightning Handicap 1 Lap
22 Shane Harris Dsr
23 Monica Jones Dsr
20 Nicole Chaffey Dsr
5 David Milne Dsr
33 Lee_Anne Fleming Dsr
3 Tracey Green Dsr
17 Jo Easson Dsr
Event 2F Senior C Grade  Lightning Handicap 1 Lap
8 Richard Lam Csr
10 Richard Tormet Csr
47 Sue _Ann Woodwiss Csr
24 Gemma Kernich Csr
40 David Slater Csr
Event 2E Senior B Grade  Lightning Handicap 1 Lap
25 Micheal Chaffey Bsr
41 Alex Schumacher Bsr
14 Madeleine Steel Bsr
44 Isaac Nicholls Bsr
30 Justin Bessell Asr
Event 2F Senior A Grade  Lightning Handicap 1 Lap
28 Bryan McIntyre Asr
48 Max Holdener Asr
45 Matthew Ireland Asr
12 Brad Simpson Asr
13 David Miller Asr
39 Peter Lechelt Asr
31 David Radzikiewicz Asr
16 Paul Fountas Asr
2 Michael Young Asr
43 Peter Davis Asr
1 Tim Lennon Asr
42 Simon Eglinton Asr
Event 3 Little Trackeez Handicap
7 Sophie Lennon LT
19 Lauren Dixon LT
21 Gemma Chaffey LT
18 Georgia Dixon LT
34 Owen Managlan LT
36 Annabelle Monaghan LT
Event 4A Junior Scratch Race 1 Laps
27 Oliver Atherton Jun
37 Levi Slater Jun
4 Grace Currie Jun
9 Jacob Currie Jun
29 Enrique Bisbal Jun
Event 4B Junior Scratch Race 4 Laps
32 Ethan Birrane Jun
26 Hugh Nicholas Jun
46 Alex Buckby Jun
Event 4C Junior Scratch Race 4 Laps
15 Dan Tattersall Jun
11 Shelby Johnson Jun
6 Ewan Coulter Jun
Event 4D Senior D Scratch Race 7 Laps
5 David Milne Dsr
17 Jo Easson Dsr
3 Tracey Green Dsr
8 Richard Lam Csr
10 Richard Tormet Csr
23 Monica Jones Dsr
22 Shane Harris Dsr
Peter Bole-Schneider Asr
Event 4E Senior B & C Scratch Race 8 Laps
30 Justin Bessell Asr
41 Alex Schumacher Bsr
44 Isaac Nicholls Bsr
14 Madeleine Steel Bsr
25 Micheal Chaffey Bsr
25 Micheal Chaffey Bsr
40 David Slater Csr
Event 4G Senior A Scratch Race 8 Laps
42 Simon Eglinton Asr
48 Max Holdener Asr
12 Brad Simpson Asr
28 Bryan McIntyre Asr
1 Tim Lennon Asr
43 Peter Davis Asr
13 David Miller Asr
39 Peter Lechelt Asr
45 Matthew Ireland Asr
2 Michael Young Asr
31 David Radzikiewicz Asr