20 Mar 2015 Results

South Coast Cycling King of Bling – Omnium Results
20/03/2015
Event 1 Little Trackies Handicap
2 Jasmine C
7 Nathan Crick
Event 1C Heart Starter Junior 1 3 Laps
14 Elliott Walker Jun
21 Henry Le Fournour Jun
8 Ethan Birrane Jun
12 Dan Tattersall Jun
4 Jacob Currie Jun
20 Nirvan Shivnani Jun
15 Ewan Coulter Jun
13 Blake Lloyd Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 4 laps
17 Lee_Anne Fleming Dsr
Event 1F Heart Starter Senior C 4 laps
24 Shane Harris Csr
5 Chris Spence Csr
1 Richard Tormet Csr
3 David Milne Csr
26 Gemma Kernich Csr
18 Tessa Manning Csr
Event 1G Heart Starter Senior B 6 laps
25 Alex Gwiazdzinski Bsr
11 Lewis Walker Jun
19 Ted Wyeld Bsr
22 Tim Lennon Bsr
9 Richard Lam Bsr
Event 1H Heart Starter Senior A 6 laps
16 Peter Bole-Schneider Asr
10 David Radzikiewicz Asr
99 Sean Hennessy Asr
27 Che Thomas Asr
23 Matthew Ireland Asr
12 Dan Tattersall Jun
Event 2 Little Trackies Handicap 1/2 Lap 36.56
7 Nathan Crick
2 Jasmine C
Event 2C Junior 1 Handicap 1 Lap
4 Jacob Currie Jun
21 Henry Le Fournour Jun
8 Ethan Birrane Jun
13 Blake Lloyd Jun
20 Nirvan Shivnani Jun
14 Elliott Walker Jun
Event 2F 200m Flying Lap 200 Time Ave Speed
16 Peter Bole-Schneider Asr 13.01 55.34
24 Shane Harris Csr 13.09 55.00
9 Richard Lam Bsr 13.13 54.84
10 David Radzikiewicz Asr 13.14 54.79
27 Che Thomas Asr 13.24 54.38
25 Alex Gwiazdzinski Bsr 13.29 54.18
23 Matthew Ireland Asr 13.51 53.29
11 Lewis Walker Jun 13.53 53.22
99 Sean Hennessy Asr 13.70 52.55
1 Richard Tormet Csr 14.04 51.28
5 Chris Spence Csr 14.24 50.56
19 Ted Wyeld Bsr 14.29 50.38
22 Tim Lennon Bsr 14.33 50.24
3 David Milne Csr 14.70 48.98
18 Tessa Manning Csr 15.17 47.46
26 Gemma Kernich Csr 15.33 46.97
12 Dan Tattersall Jun 15.45 46.60
6 Michael Young Asr 16.17 44.53
17 Lee_Anne Fleming Dsr 16.38 43.96
Event 3A Junior 1-3 Italian Pursuit 02:25.17
Front 2 Jasmine C
4 Jacob Currie Jun
21 Henry Le Fournour Jun
13 Blake Lloyd Jun
14 Elliott Walker Jun
11 Lewis Walker Jun
02:22.39
Back 7 Nathan Crick
20 Nirvan Shivnani Jun
15 Ewan Coulter Jun
8 Ethan Birrane Jun
12 Dan Tattersall Jun
12 Dan Tattersall Jun
Event 3C Senior All in Italian Pursuit 03:12.58
Front 3 David Milne Csr
17 Lee_Anne Fleming Dsr
18 Tessa Manning Csr
26 Gemma Kernich Csr
99 Sean Hennessy Asr
10 David Radzikiewicz Asr
22 Tim Lennon Bsr
27 Che Thomas Asr
23 Matthew Ireland Asr
03:18.60
Back 18 Tessa Manning Csr
1 Richard Tormet Csr
24 Shane Harris Csr
5 Chris Spence Csr
25 Alex Gwiazdzinski Bsr
19 Ted Wyeld Bsr
9 Richard Lam Bsr
12 Dan Tattersall Jun
11 Lewis Walker Jun
Event 4A C & D  Scratch Race 5 Laps
26 Gemma Kernich Csr
5 Chris Spence Csr
18 Tessa Manning Csr
3 David Milne Csr
Event 4C Junior Handicapped Scratch
14 Elliott Walker Jun
2 Jasmine C
15 Ewan Coulter Jun
20 Nirvan Shivnani Jun
13 Blake Lloyd Jun
14 Elliott Walker Jun
21 Henry Le Fournour Jun
8 Ethan Birrane Jun
Event 4D B  Scratch Race
25 Alex Gwiazdzinski Bsr
22 Tim Lennon Bsr
19 Ted Wyeld Bsr
Event 3E A  Scratch Race 4 Laps
10 David Radzikiewicz Asr
23 Matthew Ireland Asr
27 Che Thomas Asr
99 Sean Hennessy Asr
16 Peter Bole-Schneider Asr
12 Dan Tattersall Jun
6 Michael Young Asr