21 Oct 2016

South Coast Cycling
SCC Omnium Rd 1
21-10-16
Event 1 Little Trackies 1/2 lap Handicap Points
6 Gemma Chaffey LT
1 Sophie Lennon LT
19 Holly Durston LT
Event 1A Heart Starter Junior 3 Lap
12 Jacob Currie Jun
20 Sophie Wight Jun
11 Grace Currie Jun
Event 1B Heart Starter Junior 2 3 Lap
32 Heather May Jun
8 Tia Siama Jun
10 Hugh Nicholas Jun
22 Tess Wight Jun
21 Amy Wight Jun
Event 1C Heart Starter Junior 1 3 Laps
7 Noah Davies Jun
15 Elliott Walker Jun
36 Alec Johnson Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 5 laps
28 Shane Harris Dsr
30 Richard Tornett Dsr
17 David Milne Dsr
23 Lee_Anne Fleming Dsr
5 Nicole Chaffey Dsr
Event 1G Heart Starter Senior B 6 laps
37 Isaac Nicholls Bsr
4 Micheal Chaffey Bsr
16 Madeleine Steel Bsr
43 Gordon Kanki_Knight Bsr
3 Dan Tattersall Bsr
41 Gemma Kernich Csr
99 Sean Hennessy Bsr
27 Richard Lam Csr
Event 1H Heart Starter Senior A 6 laps
18 Jack Hogan Asr
33 Simon Eglinton Asr
14 Lewis Walker Asr
34 David Radzikiewicz Asr
42 Alex Schumacher Bsr
2 Peter Lechelt Asr
39 Bryan McIntyre Asr
40 Matthew Ireland Asr
9 Alex Gwiazdzinski Asr
25 Michael Young Asr
26 Paul Fountas Asr
Event 2 Little Trackies Handicap 1/2 Lap
1 Sophie Lennon LT
6 Gemma Chaffey LT
19 Holly Durston LT
Event 2D Junior  Lightning Handicap 1 Lap
8 Tia Siama Jun
10 Hugh Nicholas Jun
32 Heather May Jun
20 Sophie Wight Jun
36 Alec Johnson Jun
7 Noah Davies Jun
11 Grace Currie Jun
15 Elliott Walker Jun
44 Shelby Johnson Jun
22 Tess Wight Jun
21 Amy Wight Jun
12 Jacob Currie Jun
Event 2E Senior D Grade  Lightning Handicap 1 Lap
30 Richard Tornett Dsr
23 Lee_Anne Fleming Dsr
17 David Milne Dsr
5 Nicole Chaffey Dsr
Event 2E Senior B Grade  Lightning Handicap 1 Lap
27 Richard Lam Csr
41 Gemma Kernich Csr
4 Micheal Chaffey Bsr
16 Madeleine Steel Bsr
43 Gordon Kanki_Knight Bsr
3 Dan Tattersall Bsr
Event 2F Senior A Grade  Lightning Handicap 1 Lap
9 Alex Gwiazdzinski Asr
39 Bryan McIntyre Asr
26 Paul Fountas Asr
25 Michael Young Asr
18 Jack Hogan Asr
14 Lewis Walker Asr
42 Alex Schumacher Bsr
34 David Radzikiewicz Asr
40 Matthew Ireland Asr
33 Simon Eglinton Asr
2 Peter Lechelt Asr
Event 4A Junior Scratch Race 4 Laps
7 Noah Davies Jun
15 Elliott Walker Jun
36 Alec Johnson Jun
Event 4B Junior Scratch Race 4 Laps
12 Jacob Currie Jun
11 Grace Currie Jun
20 Sophie Wight Jun
Event 4C Junior Scratch Race 4 Laps
32 Heather May Jun
8 Tia Siama Jun
21 Amy Wight Jun
22 Tess Wight Jun
10 Hugh Nicholas Jun
44 Shelby Johnson Jun
Event 4D Senior D Scratch Race 4 Laps
28 Shane Harris Dsr
17 David Milne Dsr
5 Nicole Chaffey Dsr
23 Lee_Anne Fleming Dsr
30 Richard Tornett Dsr
Event 4F Senior B Scratch Race 10 Laps
16 Madeleine Steel Bsr
3 Dan Tattersall Bsr
37 Isaac Nicholls Bsr
4 Micheal Chaffey Bsr
Event 4G Senior A Scratch Race 10 Laps
18 Jack Hogan Asr
14 Lewis Walker Asr
42 Alex Schumacher Bsr
33 Simon Eglinton Asr
40 Matthew Ireland Asr
13 David Miller Asr
39 Bryan McIntyre Asr
2 Peter Lechelt Asr
25 Michael Young Asr
34 David Radzikiewicz Asr
9 Alex Gwiazdzinski Asr
Event 5A Time Trial 485 Time
1 Sophie Lennon LT 1:10.77
19 Holly Durston LT 1:19.28
6 Gemma Chaffey LT 1:36.06
7 Noah Davies Jun 37.72
8 Tia Siama Jun 39.38
21 Amy Wight Jun 40.01
32 Heather May Jun 40.31
15 Elliott Walker Jun 40.45
10 Hugh Nicholas Jun 42.32
22 Tess Wight Jun 42.64
36 Alec Johnson Jun 42.90
44 Shelby Johnson Jun 43.68
12 Jacob Currie Jun 51.46
20 Sophie Wight Jun 55.63
11 Grace Currie Jun 57.42
Flying 200m
33 Simon Eglinton Asr 12.36
18 Jack Hogan Asr 12.54
13 David Miller Asr 12.57
2 Peter Lechelt Asr 13.04
14 Lewis Walker Asr 13.05
34 David Radzikiewicz Asr 13.08
40 Matthew Ireland Asr 13.15
9 Alex Gwiazdzinski Asr 13.25
27 Richard Lam Csr 13.32
39 Bryan McIntyre Asr 13.37
42 Alex Schumacher Bsr 13.40
37 Isaac Nicholls Bsr 13.56
99 Sean Hennessy Bsr 13.68
16 Madeleine Steel Bsr 13.71
26 Paul Fountas Asr 14.09
43 Gordon Kanki_Knight Bsr 14.35
25 Michael Young Asr 14.37
28 Shane Harris Dsr 14.78
3 Dan Tattersall Bsr 15.30
30 Richard Tornett Dsr 15.45
17 David Milne Dsr 15.88
41 Gemma Kernich Csr 15.89
5 Nicole Chaffey Dsr 17.07
23 Lee_Anne Fleming Dsr 17.11