13 Mar 2020

SCC Friday TRACK RACING
6/03/2020
Event 2D Heart  Starter Junior 1 3 Laps
6 Cooper Warren Jun
15 Annabelle Kelly Jun
4 Inneke Beggs Jun
11 Gabrielle Mahney Jun
7 Cadel DaCosta Jun
22 Ethan DaCosta Jun
23 Bella Blackwell Jun
21 Daniel Fulton LT
9 Miles Hennessy LT
Event 1H Heart Starter Seniors 5 laps
8 David Miller Asr
10 Lewis Walker Asr
5 David Radzikiewicz Asr
13 Bryan McIntyre Asr
14 James Kelly Bsr
Event 2a Junior Handicap 1 Lap
21 Daniel Fulton LT
12 Joel Gooley Jun
9 Miles Hennessy LT
6 Cooper Warren Jun
11 Gabrielle Mahney Jun
2 Siena McInnes Jun
1 Lawson McInnes Jun
23 Bella Blackwell Jun
15 Annabelle Kelly Jun
4 Inneke Beggs Jun
Event 2F Senior    Grade  Handicap 1 Lap
14 James Kelly Bsr
8 David Miller Asr
13 Bryan McIntyre Asr
10 Lewis Walker Asr
5 David Radzikiewicz Asr
Event 5 Junior  Team Italian Pursuit 02:12.51
Front 9 Miles Hennessy LT
23 Bella Blackwell Jun
2 Siena McInnes Jun
4 Inneke Beggs Jun
6 Cooper Warren Jun
02:09.27
Back 21 Daniel Fulton LT
12 Joel Gooley Jun
1 Lawson McInnes Jun
15 Annabelle Kelly Jun
11 Gabrielle Mahney Jun
Event 3C Italian Pursuit Senior  Team 01:03.95
Front 5 David Radzikiewicz Asr
13 Bryan McIntyre Asr
8 David Miller Asr
01:00.41
Back 6 Cooper Warren Jun
10 Lewis Walker Asr
14 James Kelly Bsr
JuniorScratch Race
12 Joel Gooley Jun
21 Daniel Fulton LT
9 Miles Hennessy LT
Event 3C Junior Motor Pace 5 laps
23 Bella Blackwell Jun
15 Annabelle Kelly Jun
11 Gabrielle Mahney Jun
4 Inneke Beggs Jun
1 Lawson McInnes Jun
Event 3D Senior Grade Motor Pace 11 Laps
10 Lewis Walker Asr
8 David Miller Asr
13 Bryan McIntyre Asr
14 James Kelly Bsr
Event 4G Junior / Senior 2 Lap Handicap
10 Lewis Walker Asr
5 David Radzikiewicz Asr
8 David Miller Asr
14 James Kelly Bsr
13 Bryan McIntyre Asr
6 Cooper Warren Jun