24 November 17

South Coast Series Rd 3
24-11-17
Event 1 Little Trackies Time Trial
24 Mia Goncalves LT 59.77
2 Sophie Lennon LT 57.32
Event 1A Heart Starter Junior 4 3 Laps
15 Harry Blackburn Jun
4 Annabelle Kelly Jun
22 William Brown Jun
21 Angus Corbett Jun
44 Orlando Hofer Jun
9 Nathan Crick Jun
Event 1B Heart Starter Junior 3 3 Laps
32 Jacob Currie Jun
10 Grace Seppelt Jun
26 Cooper Warren Jun
Event 1C Heart Starter Junior 2 3 Laps
40 Tia Slama Jun
39 Ella Sibley Jun
31 Shelby Johnson Jun
Event 1D Heart  Starter Junior 1 3 Laps
17 Mitchell Natt Jun
45 Tom Michalanney Jun
34 Elliott Walker Jun
46 Angus Miller Jun
28 Ewan Coulter Jun
36 Ethan Birrane Jun
Event 1F Heart Starter Senior C & D 4 laps
8 Paul King Csr
38 Paul Fountas Csr
49 Gemma Kernich Csr
43 Tracey Green Dsr
14 Chris Spence Dsr
16 Andrew Welch Csr
20 Richard Lam Csr
Event 1H Heart Starter Senior A & B 5 laps
48 Simon Eglinton Asr
7 Lewis Walker Asr
25 David Miller Asr
33 Jarrod Currie Asr
99 Sean Hennessy Asr
Event 2 Little Trackies 1 Lap Handicap
2 Sophie Lennon LT
24 Mia Goncalves LT
Event 4 Junior  Lightning Handicap 1 Lap
22 William Brown Jun
4 Annabelle Kelly Jun
15 Harry Blackburn Jun
9 Nathan Crick Jun
21 Angus Corbett Jun
32 Jacob Currie Jun
10 Grace Seppelt Jun
26 Cooper Warren Jun
44 Orlando Hofer Jun
Event 2C Sr Juniors  Lightning Handicap 1 Lap
28 Ewan Coulter Jun
40 Tia Slama Jun
39 Ella Sibley Jun
31 Shelby Johnson Jun
17 Mitchell Natt Jun
34 Elliott Walker Jun
46 Angus Miller Jun
45 Tom Michalanney Jun
36 Ethan Birrane Jun
Event 2E Senior C & D  Handicap 1 Lap
14 Chris Spence Dsr
43 Tracey Green Dsr
20 Richard Lam Csr
38 Paul Fountas Csr
49 Gemma Kernich Csr
8 Paul King Csr
16 Andrew Welch Csr
Event 2E Senior A/B  Grade Handicap 1 Lap
99 Sean Hennessy Asr
12 Michael Young Bsr
42 Isaac Nicholls Asr
6 James Kelly Asr
1 Tim Lennon Asr
Event 3A Junior  Team Italian Pursuit 02:08.62
Back 2 Sophie Lennon LT
21 Angus Corbett Jun
15 Harry Blackburn Jun
32 Jacob Currie Jun
32 Jacob Currie Jun
Front 02:14.94
24 Mia Goncalves LT
4 Annabelle Kelly Jun
22 William Brown Jun
26 Cooper Warren Jun
44 Orlando Hofer Jun
Event 3B Junior  Team Italian Pursuit 01:33.32
Back 40 Tia Slama Jun
36 Ethan Birrane Jun
34 Elliott Walker Jun
46 Angus Miller Jun
46 Angus Miller Jun
01:34.04
Front 31 Shelby Johnson Jun
39 Ella Sibley Jun
28 Ewan Coulter Jun
17 Mitchell Natt Jun
45 Tom Michalanney Jun
Event 3E Italian Pursuit Senior C& D  Team 01:19.99
Back 38 Paul Fountas Csr
49 Gemma Kernich Csr
16 Andrew Welch Csr
23 Gordon Kanki_Knight Bsr
01:24.23
Front 8 Paul King Csr
43 Tracey Green Dsr
14 Chris Spence Dsr
20 Richard Lam Csr
Event 3A Italian Pursuit Senior A & B Team 01:48.66
Front 12 Michael Young Bsr
99 Sean Hennessy Asr
25 David Miller Asr
1 Tim Lennon Asr
7 Lewis Walker Asr
33 Jarrod Currie Asr
Back Italian Pursuit Senior Team 01:48.97
47 David Radzikiewicz Asr
6 James Kelly Asr
42 Isaac Nicholls Asr
41 Bryan McIntyre Asr
48 Simon Eglinton Asr
13 Darren Cripwell Asr
Little Trackies   Scratch 3 Laps
Event 4 2 Sophie Lennon LT
24 Mia Goncalves LT
Event 4B Junior 2 Scratch Race 2 Laps
15 Harry Blackburn Jun
26 Cooper Warren Jun
4 Annabelle Kelly Jun
22 William Brown Jun
Event 4C Junior 1 Scratch Race 6 Laps
45 Tom Michalanney Jun
34 Elliott Walker Jun
46 Angus Miller Jun
36 Ethan Birrane Jun
39 Ella Sibley Jun
40 Tia Slama Jun
28 Ewan Coulter Jun
31 Shelby Johnson Jun
Event 4G Senior All in Scratch Race 10 Laps
7 Lewis Walker Asr
25 David Miller Asr
49 Gemma Kernich Csr
1 Tim Lennon Asr
41 Bryan McIntyre Asr
23 Gordon Kanki_Knight Bsr
38 Paul Fountas Csr