14 Oct 2016

Paul King Plumbing Series
Event 1 Little Trackies 1/2 lap Handicap :42:60
1 Sophie Lennon LT
46 Owen Managhan LT
54 Lauren Dixon LT
53 Georgia Dixon LT
47 Annabelle Monaghan LT
20 Gemma Chaffey LT
48 Holly Durson LT
Event 1A Heart Starter Junior 3 Lap
27 Hugh Nicholas Jun
26 Jacob Currie Jun
24 Sophie Wight Jun
17 Grace Currie Jun
Event 1B Heart Starter Junior 2 3 Lap
2 Tessa Kohn Jun
25 Tess Wight Jun
3 Isabelle Kelly Jun
50 Mitchell Nett Jun
9 Ewan Coulter Jun
22 Shelby Johnson Jun
44 Ethan Birrane Jun
Event 1C Heart Starter Junior 1 3 Laps
15 Angus Miller Jun
30 Noah Davies Jun
37 Heather May Jun
33 Elliott Walker Jun
23 Amy Wight Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 6 laps
4 Lee_Anne Fleming Dsr
21 David Milne Dsr
18 Nicole Chaffey Dsr
10 Tracey Green Dsr
11 Darius Kubilius Dsr
12 Annabelle Puckridge Dsr
39 Monica Jones Dsr
Event 1F Heart Starter Senior C 6 laps
45 David Slater Csr
6 Gemma Kernich Csr
49 Richard Lam Csr
Event 1G Heart Starter Senior B 7 laps
41 Alex Schumacher Bsr
99 Sean Hennessy Bsr
43 Isaac Nicholls Bsr
16 Madeleine Steel Bsr
8 Dan Tattersall
40 Adrien Scott Bsr
Event 1H Heart Starter Senior A 7 laps
42 Luke Wight Asr
36 Lewis Walker Asr
52 Simon Eglinton Asr
51 Matthew Ireland Asr
28 David Radzikiewicz Asr
32 Bryan McIntyre Asr
14 Ashley Mun Asr
5 Peter Lechelt Asr
34 Peter Davis Asr
7 Dannen Chipwell Asr
13 David Miller Asr
Event 2C Junior  Lightning Handicap 2 Lap
22 Shelby Johnson Jun
24 Sophie Wight Jun
27 Hugh Nicholas Jun
17 Grace Currie Jun
26 Jacob Currie Jun
44 Ethan Birrane Jun
3 Isabelle Kelly Jun
Event 2D Junior  Lightning Handicap 3 Lap
37 Heather May Jun
33 Elliott Walker Jun
9 Ewan Coulter Jun
30 Noah Davies Jun
50 Mitchell Nett Jun
25 Tess Wight Jun
15 Angus Miller Jun
Event 2E Senior D Grade  Lightning Handicap 1 Lap
11 Darius Kubilius Dsr
39 Monica Jones Dsr
4 Lee_Anne Fleming Dsr
10 Tracey Green Dsr
21 David Milne Dsr
12 Annabelle Puckridge Dsr
18 Nicole Chaffey Dsr
Event 2F Senior C Grade  Lightning Handicap 1 Lap
49 Richard Lam Csr
6 Gemma Kernich Csr
45 David Slater Csr
Event 2E Senior B Grade  Lightning Handicap 1 Lap
41 Alex Schumacher Bsr
19 Micheal Chaffey Bsr
8 Dan Tattersall
43 Isaac Nicholls Bsr
40 Adrien Scott Bsr
99 Sean Hennessy Bsr
31 Paul King Bsr
16 Madeleine Steel Bsr
Event 2F Senior A Grade  Lightning Handicap 1 Lap
32 Bryan McIntyre Asr
51 Matthew Ireland Asr
36 Lewis Walker Asr
34 Peter Davis Asr
52 Simon Eglinton Asr
7 Dannen Chipwell Asr
5 Peter Lechelt Asr
42 Luke Wight Asr
14 Ashley Mun Asr
28 David Radzikiewicz Asr
Event 3 Little Trackeez Handicap
48 Holly Durson LT
54 Lauren Dixon LT
1 Sophie Lennon LT
47 Annabelle Monaghan LT
53 Georgia Dixon LT
Event 3A Italian Pursuit Junior  Team 02:41.59
Back 26 Jacob Currie Jun
30 Noah Davies Jun
22 Shelby Johnson Jun
33 Elliott Walker Jun
2 Tessa Kohn Jun
15 Angus Miller Jun
24 Sophie Wight Jun
25 Tess Wight Jun
02:51.68
Front 17 Grace Currie Jun
9 Ewan Coulter Jun
27 Hugh Nicholas Jun
23 Amy Wight Jun
50 Mitchell Nett Jun
44 Ethan Birrane Jun
37 Heather May Jun
3 Isabelle Kelly Jun
Event 3C Italian Pursuit Senior D Team 01:44.26
Front 39 Monica Jones Dsr
4 Lee_Anne Fleming Dsr
11 Darius Kubilius Dsr
12 Annabelle Puckridge Dsr
01:45.14
Back 18 Nicole Chaffey Dsr
10 Tracey Green Dsr
21 David Milne Dsr
8 Dan Tattersall Jun
Event 3D Italian Pursuit Senior B Team 01:17.22
Front 31 Paul King Bsr
99 Sean Hennessy Bsr
19 Micheal Chaffey Bsr
41 Alex Schumacher Bsr
40 Adrien Scott Bsr
01:18.05
Back 43 Isaac Nicholls Bsr
16 Madeleine Steel Bsr
6 Gemma Kernich Csr
49 Richard Lam Csr
45 David Slater Csr
Event 3E Italian Pursuit Senior  A Team 01:28.27
Front 14 Ashley Mun Asr
13 David Miller Asr
34 Peter Davis Asr
52 Simon Eglinton Asr
51 Matthew Ireland Asr
01:32.78
Back 5 Peter Lechelt Asr
32 Bryan McIntyre Asr
28 David Radzikiewicz Asr
36 Lewis Walker Asr
42 Luke Wight Asr
7 Dannen Chipwell Asr
Event 4A Junior Scratch Race 1 Laps
26 Jacob Currie Jun
24 Sophie Wight Jun
17 Grace Currie Jun
Event 4B Junior Scratch Race 4 Laps
2 Tessa Kohn Jun
3 Isabelle Kelly Jun
23 Amy Wight Jun
42 Luke Wight Jun
22 Shelby Johnson Jun
44 Ethan Birrane Jun
50 Mitchell Nett Jun
27 Hugh Nicholas Jun
Event 4C Junior Scratch Race 4 Laps
37 Heather May Jun
15 Angus Miller Jun
30 Noah Davies Jun
33 Elliott Walker Jun
9 Ewan Coulter Jun
Event 4D Senior D Scratch Race 7 Laps
11 Darius Kubilius Dsr
21 David Milne Dsr
4 Lee_Anne Fleming Dsr
10 Tracey Green Dsr
18 Nicole Chaffey Dsr
39 Monica Jones Dsr
12 Annabelle Puckridge Dsr
Event 4E Senior C Scratch Race 8 Laps
45 David Slater Csr
6 Gemma Kernich Csr
31 Paul King Bsr
49 Richard Lam Csr
Event 4F Senior B Scratch Race 10 Laps
43 Isaac Nicholls Bsr
99 Sean Hennessy Bsr
40 Adrien Scott Bsr
16 Madeleine Steel Bsr
8 Dan Tattersall Jun
19 Micheal Chaffey Bsr
Event 4G Senior A Scratch Race 3 Laps
52 Simon Eglinton Asr
28 David Radzikiewicz Asr
13 David Miller Asr
Event 5A Time Trial 485 Time
1 Sophie Lennon LT 1:06.76
48 Holly Durson LT 1:14.61
54 Lauren Dixon LT 1:28.43
46 Owen Managhan LT 1:30.00
53 Georgia Dixon LT 1:30.93
47 Annabelle Monaghan LT 1:30.94
20 Gemma Chaffey LT 1:39.96