17 February 2017

Azimuth Scaffolding Series
17-02-17
Event 1 Little Trackies 1/2 lap Handicap
1 Gemma Chaffey LT
26 Holly Durston LT
8 Tabitha Edwards LT
5 Sophie Lennon LT
Event 1B Heart Starter Junior 3 3 Lap
22 Jacob Currie Jun
20 Ewan Landman Jun
23 Grace Currie Jun
10 Annabelle Kelly Jun
Event 1C Heart Starter Junior 2 3 Laps
21 Elliott Walker Jun
19 Ethan Birrane Jun
9 Ewan Coulter Jun
12 Shelby Johnson Jun
25 Heather May Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 5 laps
6 Lee_Anne Fleming Dsr
4 Nicole Chaffey Dsr
Event 1F Heart Starter Senior C 5 laps
14 Shane Harris Csr
18 Andrew Welch Csr
Event 1G Heart Starter Senior B 7 laps
16 Lewis Walker Jun
24 Isaac Nicholls Bsr
2 Micheal Chaffey Bsr
15 Paul King Bsr
Event 1H Heart Starter Senior A 5 laps
99 Sean Hennessy Asr
7 Tim Lennon Asr
17 Dean Bottrill Asr
11 James Kelly Asr
27 Bryan McIntyre Asr
Event 2 Little Trackies 1/2 Lap Handicap 1 Lap
26 Holly Durston LT 01:07.31
1 Gemma Chaffey LT 01:28.17
8 Tabitha Edwards LT 01:38.31
Event 2C Junior  Lightning Handicap 1 Lap
12 Shelby Johnson Jun
9 Ewan Coulter Jun
19 Ethan Birrane Jun
25 Heather May Jun
10 Annabelle Kelly Jun
22 Jacob Currie Jun
20 Ewan Landman Jun
23 Grace Currie Jun
21 Elliott Walker Jun
Event 2E Senior C & D Grade  Lightning Handicap 1 Lap
4 Nicole Chaffey Dsr
14 Shane Harris Csr
6 Lee_Anne Fleming Dsr
18 Andrew Welch Csr
Event 2E Senior A & B Grade Handicap 1 Lap
24 Isaac Nicholls Bsr
27 Bryan McIntyre Asr
16 Lewis Walker Jun
2 Micheal Chaffey Bsr
15 Paul King Bsr
17 Dean Bottrill Asr
11 James Kelly Asr
99 Sean Hennessy Asr
Event 3 Little Trackeez 1/2 Lap Handicap
26 Holly Durston LT 00:36.46
8 Tabitha Edwards LT
1 Gemma Chaffey LT 00:45.05
Little Trackeez 1 Lap Handicap
26 Holly Durston LT 01:06.6
Event 3A Junior  Team Italian Pursuit 01:19.29
Front 10 Annabelle Kelly Jun
23 Grace Currie Jun
12 Shelby Johnson Jun
01:17.99
Back 20 Ewan Landman Jun
22 Jacob Currie Jun
19 Ethan Birrane Jun
Event 3B  Team Italian Pursuit 01:20.75
Front 25 Heather May Jun
2 Micheal Chaffey Bsr
18 Andrew Welch Csr
11 James Kelly Asr
Back 01:16.76
7 Tim Lennon Asr
24 Isaac Nicholls Bsr
21 Elliott Walker Jun
4 Nicole Chaffey Dsr
Event 3C  Team Italian Pursuit 01:20.36
Front 99 Sean Hennessy Asr
9 Ewan Coulter Jun
15 Paul King Bsr
14 Shane Harris Csr
01:20.82
Back 17 Dean Bottrill Asr
6 Lee_Anne Fleming Dsr
27 Bryan McIntyre Asr
16 Lewis Walker Jun
Event 3D Italian Pursuit Trackeez Team 01:12.97
Front 8 Tabitha Edwards LT
5 Sophie Lennon LT
01:50.00
Back 8 Tabitha Edwards LT
1 Gemma Chaffey LT
Event 4A Junior Scratch Race 4 Laps
22 Jacob Currie Jun
21 Elliott Walker Jun
19 Ethan Birrane Jun
20 Ewan Landman Jun
12 Shelby Johnson Jun
9 Ewan Coulter Jun
10 Annabelle Kelly Jun
23 Grace Currie Jun
Event 4G Senior All inScratch Race 20 Laps
7 Tim Lennon Asr
16 Lewis Walker Jun
11 James Kelly Asr
24 Isaac Nicholls Bsr
27 Bryan McIntyre Asr
15 Paul King Bsr
Event 5A Relay Time Trial 485
20 Ewan Landman Jun
22 Jacob Currie Jun 1:42.13
10 Annabelle Kelly Jun
23 Grace Currie Jun 1:48.26
Madison Relay Time Trial
99 Sean Hennessy Asr
19 Ethan Birrane Jun 1:17.02
12 Shelby Johnson Jun
25 Heather May Jun 1:17.14
9 Ewan Coulter Jun
21 Elliott Walker Jun 1:19.61
6 Lee_Anne Fleming Dsr
4 Nicole Chaffey Dsr 1:31.24
7 Tim Lennon Asr
16 Lewis Walker Jun 1:12.14
18 Andrew Welch Csr
27 Bryan McIntyre Asr 1:19.73
17 Dean Bottrill Asr
15 Paul King Bsr 1:17.54
99 Sean Hennessy Asr
24 Isaac Nicholls Bsr 1:12.77
21 Elliott Walker Jun
11 James Kelly Asr 1:14.56