13 January 2017

South Coast Cycling
Azimuth Scaffolding Series
13-01-17
Event 1 Little Trackies 1/2 lap Handicap
16 Jordi Fountas LT
6 Gemma Chaffey LT
5 Holly Durston LT
2 Sophie Lennon LT
15 Nicholas Fountas LT
14 Tabitha Edwards LT
Event 1B Heart Starter Junior 3 3 Lap
18 Ewan Landman Jun
23 Grace Currie Jun
Event 1C Heart Starter Junior 2 3 Laps
34 Hugh Nicholas Jun
22 Jacob Currie Jun
Event 1D Heart Handicapped Starter Junior 1 3 Lap
10 Ewan Coulter Jun
30 Matthew Fox Jun
36 Ethan Birrane Jun
20 Dan Tattersall Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 5 laps
26 David Milne Dsr
4 Lee_Anne Fleming Dsr
8 Nicole Chaffey Dsr
Event 1F Heart Starter Senior C 5 laps
21 Paul King Csr
27 Sue _Ann Woodwiss Csr
Event 1G Heart Starter Senior B 7 laps
24 Dan Drake Bsr
3 Michael Young Bsr
7 Micheal Chaffey Bsr
32 Jeff DeGuide Bsr
21 Paul King Csr
Event 1H Heart Starter Senior A 5 laps
31 Matt Franks Asr
99 Sean Hennessy Asr
1 Tim Lennon Asr
9 Bryan McIntyre Asr
11 Dean Bottrill Asr
19 Peter Lechelt Asr
12 Darren Cripwell Asr
17 Paul Fountas Asr
Event 3 Little Trackies Handicap 1 Lap
16 Jordi Fountas LT
14 Tabitha Edwards LT
6 Gemma Chaffey LT
5 Holly Durston LT
2 Sophie Lennon LT
15 Nicholas Fountas LT
Event 2D Junior  Lightning Handicap 3 Lap
18 Ewan Landman Jun
23 Grace Currie Jun
30 Matthew Fox Jun
10 Ewan Coulter Jun
22 Jacob Currie Jun
36 Ethan Birrane Jun
20 Dan Tattersall Jun
34 Hugh Nicholas Jun
Event 2E Senior D Grade  Lightning Handicap 1 Lap
8 Nicole Chaffey Dsr
4 Lee_Anne Fleming Dsr
26 David Milne Dsr
Event 2F Senior C & B Grade  Handicap 1 Lap
32 Jeff DeGuide Bsr
7 Micheal Chaffey Bsr
3 Michael Young Bsr
24 Dan Drake Bsr
27 Sue _Ann Woodwiss Csr
21 Paul King Csr
Event 2E Senior A Grade Handicap 1 Lap
9 Bryan McIntyre Asr
19 Peter Lechelt Asr
11 Dean Bottrill Asr
28 James Kelly Asr
99 Sean Hennessy Asr
17 Paul Fountas Asr
12 Darren Cripwell Asr
31 Matt Franks Asr
1 Tim Lennon Asr
Event 3A Junior  Team Italian Pursuit 01:27.39
Front 23 Grace Currie Jun
36 Ethan Birrane Jun
30 Matthew Fox Jun
10 Ewan Coulter Jun
01:29.69
Back 18 Ewan Landman Jun
22 Jacob Currie Jun
34 Hugh Nicholas Jun
20 Dan Tattersall Jun
Event 3D Italian Pursuit Senior Team 01:38.45
Front 4 Lee_Anne Fleming Dsr
21 Paul King Csr
20 Dan Tattersall Jun
32 Jeff DeGuide Bsr
24 Dan Drake Bsr
01:39.52
Back 3 Michael Young Bsr
27 Sue _Ann Woodwiss Csr
26 David Milne Dsr
8 Nicole Chaffey Dsr
7 Micheal Chaffey Bsr
Event 3E Italian Pursuit Senior Team 01:32.53
Front 99 Sean Hennessy Asr
19 Peter Lechelt Asr
12 Darren Cripwell Asr
31 Matt Franks Asr
31 Matt Franks Asr
01:37.22
Back 1 Tim Lennon Asr
9 Bryan McIntyre Asr
11 Dean Bottrill Asr
17 Paul Fountas Asr
28 James Kelly Asr
Little Trackies   Handicap 1 Laps
Event 4 14 Tabitha Edwards LT
6 Gemma Chaffey LT
16 Jordi Fountas LT
5 Holly Durston LT
2 Sophie Lennon LT
15 Nicholas Fountas LT
Event 4B Senior D  Italian Scratch Race
26 David Milne Dsr
8 Nicole Chaffey Dsr
Senior B & C  Italian Scratch Race
24 Dan Drake Bsr
7 Micheal Chaffey Bsr
3 Michael Young Bsr
21 Paul King Csr
32 Jeff DeGuide Bsr
27 Sue _Ann Woodwiss Csr
Senior A Italian Scratch Race
31 Matt Franks Asr
11 Dean Bottrill Asr
12 Darren Cripwell Asr
9 Bryan McIntyre Asr
19 Peter Lechelt Asr
1 Tim Lennon Asr
28 James Kelly Asr
99 Sean Hennessy Asr
Event 5A Time Trial 485
2 Sophie Lennon LT 0:57.40
5 Holly Durston LT 1:06.31
15 Nicholas Fountas LT 1:11.24
16 Jordi Fountas LT 1:14.70
14 Tabitha Edwards LT 1:38.30
6 Gemma Chaffey LT 1:42.32
30 Matthew Fox Jun 40.07
10 Ewan Coulter Jun 43.31
36 Ethan Birrane Jun 44.45
20 Dan Tattersall Jun 44.95
34 Hugh Nicholas Jun 49.18
22 Jacob Currie Jun 49.58
18 Ewan Landman Jun 50.49
23 Grace Currie Jun 56.51