16 February 2018

SCC Series
16-02-18
Event 1A Time Trial
1/3 Lap 95 Miles Hennessy LT 1:37.23
1 lap 11 Peter Earl LT 57.26
24 Holly Durston LT 1:00.21
4 Maggie Evans LT 52.87
18 Bowie Stewart LT 53.99
Event 1B Heart Starter Junior 3 3 Lap
17 Annabelle Kelly Jun
19 Grace Currie Jun
30 Binuk Kulathungo Jun
5 Nathan Crick Jun
Event 1C Handicapped Heart Starter Junior 2 4 Laps
34 Elliott Walker Jun
22 Ewan Coulter Jun
2 Ethan Birrane Jun
Event 1D Heart  Starter Junior 1 4 Lap
20 Luka Elliston Jun
25 Hugh Nicholas Jun
12 Grace Seppelt Jun
23 Eloise Sandow Jun
16 Jacob Currie Jun
15 Cooper Warren Jun
33 Kate Jennings Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 4 laps
8 Robert Gaggini Dsr
21 Shane Harris Dsr
1 Lee_Anne Fleming Dsr
Event 1F Heart Starter Senior C & D 6 laps
6 Seth Gilbert Csr
31 Emma Seeliger Csr
32 Josh Dean Csr
10 Paul Fountas Csr
9 Alex Hill Csr
Event 1G Heart Starter Senior B 6 laps
28 Dan Drake Bsr
3 Phil Crick Bsr
7 Michael Young Bsr
Event 1H Heart Starter Senior A 6 laps
36 Lewis Walker Asr
14 Darren Cripwell Asr
99 Sean Hennessy Asr
26 Bryan McIntyre Asr
13 James Kelly Asr
Event 2 Little Trackies 1 Lap Handicap
18 Bowie Stewart LT
11 Peter Earl LT
4 Maggie Evans LT
24 Holly Durston LT
95 Miles Hennessy LT
Event 2A Junior  Lightning Handicap 1 Lap
30 Binuk Kulathungo Jun
19 Grace Currie Jun
5 Nathan Crick Jun
17 Annabelle Kelly Jun
Event 2B Junior  Lightning Handicap 1 Lap
15 Cooper Warren Jun
34 Elliott Walker Jun
33 Kate Jennings Jun
22 Ewan Coulter Jun
25 Hugh Nicholas Jun
Event 2C Senior C & D  Handicap 1 Lap
21 Shane Harris Dsr
10 Paul Fountas Csr
1 Lee_Anne Fleming Dsr
8 Robert Gaggini Dsr
9 Alex Hill Csr
6 Seth Gilbert Csr
31 Emma Seeliger Csr
32 Josh Dean Csr
Event 2E SeniorA & B Grades Handicap 2 Lap
7 Michael Young Bsr
28 Dan Drake Bsr
26 Bryan McIntyre Asr
3 Phil Crick Bsr
99 Sean Hennessy Asr
36 Lewis Walker Asr
14 Darren Cripwell Asr
Event 3 Little Trackies 1 lap Handicap 2 Laps
Part Lap 95 Miles Hennessy LT
18 Bowie Stewart LT
11 Peter Earl LT
4 Maggie Evans LT
24 Holly Durston LT
Event 3A Junior  Team Italian Pursuit 02:30.07
Back 16 Jacob Currie Jun
33 Kate Jennings Jun
17 Annabelle Kelly Jun
30 Binuk Kulathungo Jun
12 Grace Seppelt Jun
20 Luka Elliston Jun
34 Elliott Walker Jun
Front 02:32.49
5 Nathan Crick Jun
19 Grace Currie Jun
15 Cooper Warren Jun
23 Eloise Sandow Jun
25 Hugh Nicholas Jun
2 Ethan Birrane Jun
22 Ewan Coulter Jun
Event 3D Italian Pursuit Senior C& D  Team 01:22.39
Front 21 Shane Harris Dsr
8 Robert Gaggini Dsr
32 Josh Dean Csr
6 Seth Gilbert Csr
Back 01:24.42
1 Lee_Anne Fleming Dsr
10 Paul Fountas Csr
9 Alex Hill Csr
31 Emma Seeliger Csr
Event 3E Italian Pursuit Senior A & B 01:30.99
Back 99 Sean Hennessy Asr
3 Phil Crick Bsr
28 Dan Drake Bsr
26 Bryan McIntyre Asr
36 Lewis Walker Asr
01:32.30
Front 7 Michael Young Bsr
13 James Kelly Asr
34 Elliott Walker Jun
14 Darren Cripwell Asr
2 Ethan Birrane Jun
Event 4A Little Trackies   Scratch 2 Laps
18 Bowie Stewart LT
11 Peter Earl LT
4 Maggie Evans LT
24 Holly Durston LT
Event 4B Junior 2 Scratch Race 3 Laps
17 Annabelle Kelly Jun
30 Binuk Kulathungo Jun
5 Nathan Crick Jun
19 Grace Currie Jun
Event 4C Junior Motor Pace 6 Laps
20 Luka Elliston Jun
25 Hugh Nicholas Jun
12 Grace Seppelt Jun
16 Jacob Currie Jun
15 Cooper Warren Jun
23 Eloise Sandow Jun
Event 4D C & D Motor Pace 5 Laps
10 Paul Fountas Csr
8 Robert Gaggini Dsr
1 Lee_Anne Fleming Dsr
9 Alex Hill Csr
21 Shane Harris Dsr
Event 4E A & B Motor Pace 8 Laps
2 Ethan Birrane Jun
99 Sean Hennessy Asr
13 James Kelly Asr
28 Dan Drake Bsr
31 Emma Seeliger Csr
32 Josh Dean Csr
Event 4F A & B Motor Pace 10 Lap
36 Lewis Walker Asr
26 Bryan McIntyre Asr
3 Phil Crick Bsr
22 Ewan Coulter Jun
34 Elliott Walker Jun
6 Seth Gilbert Csr
7 Michael Young Bsr
14 Darren Cripwell Asr