11 – 12 – 15

South Coast Cycling
presents
Paul King Handicap
11-12-15
Event 1 Little Trackies 1/2 lap Handicap Points
8 Libby Crick LT
3 Gemma Chaffey LT
Event 1A Heart Starter Junior 3 3 Lap
28 Jacob Currie Jun
7 Nathan Crick Jun
33 Levi Slater Jun
4 Jacinta Jones Jun
36 Zac Marriage Jun
34 Oliver Slater Jun
Event 1B Heart Starter Junior 2 Handicap 3 Lap
10 Ewan Coulter Jun
21 Isabelle Kelly Jun
Event 1D Heart Starter Junior 1 A 3 Lap
23 Lewis Walker Jun
22 Elliott Walker Jun
18 Alec Johnson Jun
39 Noah Davies Jun
19 Lillien Kelly Jun
Event 1F Heart Starter Senior C & D 5 laps
12 Andrew Welch Csr
5 Chris Spence Csr
37 Tim Marriage Csr
6 Sue _Ann Woodwiss Csr
16 Shane Harris Csr
26 Tessa Manning Csr
25 Robert Wallis Dsr
17 Richard Tormet Csr
Luke Betros Asr
Event 1G Heart Starter Senior B 7 laps
15 Kennedy Stewart Bsr
27 Bryan McIntyre Asr
2 Micheal Chaffey Bsr
9 Justin Bessell Bsr
41 Ted Wyeld Bsr
Event 1H Heart Starter Senior A 7 laps
31 Simon Eglinton Asr
99 Sean Hennessy Asr
13 David Radzikiewicz Asr
1 Paul Fountas Asr
29 Jarrod Currie Asr
40 Alex Gwiazdzinski Asr
14 Peter Lechelt Asr
30 Che Thomas Asr
11 Michael Young Asr
Event 2 Little Trackies Handicap 1/2 Lap
8 Libby Crick LT
3 Gemma Chaffey LT
Event 2C Junior 1 Handicap 1 Lap
4 Jacinta Jones Jun
34 Oliver Slater Jun
10 Ewan Coulter Jun
7 Nathan Crick Jun
39 Noah Davies Jun
22 Elliott Walker Jun
18 Alec Johnson Jun
19 Lillien Kelly Jun
33 Levi Slater Jun
36 Zac Marriage Jun
23 Lewis Walker Jun
28 Jacob Currie Jun
Event 2D Senior  C& D  Handicap 2 Lap
12 Andrew Welch Csr
37 Tim Marriage Csr
5 Chris Spence Csr
17 Richard Tormet Csr
6 Sue _Ann Woodwiss Csr
26 Tessa Manning Csr
25 Robert Wallis Dsr
16 Shane Harris Csr
Event 2E Senior  B Handicap 2 Lap
15 Kennedy Stewart Bsr
27 Bryan McIntyre Asr
2 Micheal Chaffey Bsr
9 Justin Bessell Bsr
41 Ted Wyeld Bsr
Event 2F Senior  A Handicap 2 Lap
40 Alex Gwiazdzinski Asr
11 Michael Young Asr
29 Jarrod Currie Asr
31 Simon Eglinton Asr
1 Paul Fountas Asr
13 David Radzikiewicz Asr
14 Peter Lechelt Asr
99 Sean Hennessy Asr
30 Che Thomas Asr
Event 2A Junior Italian Pursuit 02:50.01
Front 33 Levi Slater Jun
28 Jacob Currie Jun
34 Oliver Slater Jun
18 Alec Johnson Jun
19 Lillien Kelly Jun
23 Lewis Walker Jun
02:43.90
Back 4 Jacinta Jones Jun
10 Ewan Coulter Jun
7 Nathan Crick Jun
39 Noah Davies Jun
22 Elliott Walker Jun
36 Zac Marriage Jun
Event 3B Senior C  Grade Italian Pursuit 01:23.61
37 Tim Marriage Csr
12 Andrew Welch Csr
17 Richard Tormet Csr
6 Sue _Ann Woodwiss Csr
01:23.86
5 Chris Spence Csr
16 Shane Harris Csr
26 Tessa Manning Csr
25 Robert Wallis Dsr
Event 3C Senior A & B Italian Pursuit 02:16.18
Front 2 Micheal Chaffey Bsr
11 Michael Young Asr
30 Che Thomas Asr
9 Justin Bessell Bsr
40 Alex Gwiazdzinski Asr
14 Peter Lechelt Asr
29 Jarrod Currie Asr
02:14.94
Back 31 Simon Eglinton Asr
99 Sean Hennessy Asr
13 David Radzikiewicz Asr
1 Paul Fountas Asr
15 Kennedy Stewart Bsr
27 Bryan McIntyre Asr
41 Ted Wyeld Bsr
Little Trackies  Handicap 1/2 Lap
Event 4 3 Gemma Chaffey LT
8 Libby Crick LT
Event 4A Junior Elimination 3 Laps
23 Lewis Walker Jun
39 Noah Davies Jun
18 Alec Johnson Jun
22 Elliott Walker Jun
19 Lillien Kelly Jun
21 Isabelle Kelly Jun
10 Ewan Coulter Jun
36 Zac Marriage Jun
28 Jacob Currie Jun
Event 4B Senior (Handicapped Graded) Elimination
30 Che Thomas Asr
29 Jarrod Currie Asr
31 Simon Eglinton Asr
27 Bryan McIntyre Asr
41 Ted Wyeld Bsr
1 Paul Fountas Asr
14 Peter Lechelt Asr
12 Andrew Welch Csr
26 Tessa Manning Csr
15 Kennedy Stewart Bsr
37 Tim Marriage Csr
2 Micheal Chaffey Bsr
13 David Radzikiewicz Asr
5 Chris Spence Csr
25 Robert Wallis Dsr
40 Alex Gwiazdzinski Asr
11 Michael Young Asr
Event 4F Time Trials 1 Time
8 Libby Crick LT 01:36.22
3 Gemma Chaffey LT 02:14.53
7 Nathan Crick Jun 01:00.39
28 Jacob Currie Jun 01:04.19
34 Oliver Slater Jun 01:05.93
4 Jacinta Jones Jun 01:06.55