24 February 2017

Geoff Hardy Series
24-02-17
Event 1 Little Trackies 1/2 lap Handicap
5 Tabitha Edwards LT
2 Gemma Chaffey LT
28 Holly Durston LT
Event 1B Heart Starter Junior 3 3 Lap
34 Ewan Landman Jun
19 Grace Currie Jun
10 Annabelle Kelly Jun
Event 1C Heart Starter Junior 2 3 Laps
18 Jacob Currie Jun
16 Hugh Nicholas Jun
32 Luka Elliston Jun
15 William Mathwin Jun
Event 1D Heart Starter Junior 1 3 Lap
12 Noah Davies Jun
25 Ethan Birrane Jun
11 Shelby Johnson Jun
Event 1E Heart Starter Senior D 4 laps
4 Nicole Chaffey Dsr
20 Robert Wallis Dsr
6 Brad Edwards Dsr
Event 1F Heart Starter Senior C 4 laps
22 Shane Harris Csr
26 Andrew Welch Csr
31 Gemma Kernich Csr
8 Sue _Ann Woodwiss Csr
Event 1G Heart Starter Senior B 5 laps
7 Dan Drake Bsr
3 Michael Young Bsr
30 Isaac Nicholls Bsr
23 Darius Kubilius Bsr
1 Micheal Chaffey Bsr
14 Paul King Bsr
21 Jeff DeGuide Bsr
Event 1H Heart Starter Senior A 5 laps
13 David Miller Asr
24 Matthew Ireland Asr
17 Darren Cripwell Asr
99 Sean Hennessy Asr
33 Paul Fountas Asr
9 James Kelly Asr
Event 5A Time Trial 485
28 Holly Durston LT 1:02.62
5 Tabitha Edwards LT 1:28.88
2 Gemma Chaffey LT 1:29.10
Event 2D Junior  Handicap 3 Lap
32 Luka Elliston Jun
15 William Mathwin Jun
10 Annabelle Kelly Jun
34 Ewan Landman Jun
19 Grace Currie Jun
27 James Townsend Jun
18 Jacob Currie Jun
16 Hugh Nicholas Jun
11 Shelby Johnson Jun
12 Noah Davies Jun
25 Ethan Birrane Jun
Event 2E Senior C & D Grade Handicap 1 Lap
20 Robert Wallis Dsr
6 Brad Edwards Dsr
8 Sue _Ann Woodwiss Csr
4 Nicole Chaffey Dsr
22 Shane Harris Csr
31 Gemma Kernich Csr
26 Andrew Welch Csr
Event 2F Senior  B Grade  Handicap 1 Lap
3 Michael Young Bsr
21 Jeff DeGuide Bsr
23 Darius Kubilius Bsr
1 Micheal Chaffey Bsr
14 Paul King Bsr
30 Isaac Nicholls Bsr
7 Dan Drake Bsr
Event 2E Senior A  Grade Handicap 1 Lap
33 Paul Fountas Asr
99 Sean Hennessy Asr
9 James Kelly Asr
13 David Miller Asr
24 Matthew Ireland Asr
17 Darren Cripwell Asr
Little Trackeez  Handicap
5 Tabitha Edwards LT
2 Gemma Chaffey LT
28 Holly Durston LT
Event 3A Junior  Team Italian Pursuit 02:25.22
Back 25 Ethan Birrane Jun
19 Grace Currie Jun
16 Hugh Nicholas Jun
11 Shelby Johnson Jun
27 James Townsend Jun
27 James Townsend Jun
Front 02:26.00
10 Annabelle Kelly Jun
15 William Mathwin Jun
32 Luka Elliston Jun
34 Ewan Landman Jun
18 Jacob Currie Jun
12 Noah Davies Jun
Event 3E Italian Pursuit Senior Team 01:36.46
Back 4 Nicole Chaffey Dsr
22 Shane Harris Csr
33 Paul Fountas Asr
30 Isaac Nicholls Bsr
27 James Townsend Jun
01:37.71
Front 20 Robert Wallis Dsr
31 Gemma Kernich Csr
23 Darius Kubilius Bsr
24 Matthew Ireland Asr
9 James Kelly Asr
Event 3A Italian Pursuit Senior Team 01:34.78
Back 8 Sue _Ann Woodwiss Csr
3 Michael Young Bsr
4 Nicole Chaffey Dsr
99 Sean Hennessy Asr
7 Dan Drake Bsr
Italian Pursuit Senior Team 01:42.04
Front 6 Brad Edwards Dsr
22 Shane Harris Csr
14 Paul King Bsr
1 Micheal Chaffey Bsr
13 David Miller Asr
Little Trackies   Handicap 1 Laps
Event 4 2 Gemma Chaffey LT
28 Holly Durston LT
5 Tabitha Edwards LT
Event 4A Junior Scratch Race 3 Laps
34 Ewan Landman Jun
10 Annabelle Kelly Jun
19 Grace Currie Jun
Event 4B Junior Italian Scratch Race 3 Laps
16 Hugh Nicholas Jun
18 Jacob Currie Jun
32 Luka Elliston Jun
15 William Mathwin Jun
Event 4C Junior Italian Scratch Race 6 Laps
12 Noah Davies Jun
11 Shelby Johnson Jun
25 Ethan Birrane Jun
Event 4D Senior D  Italian Scratch Race 3 Laps
4 Nicole Chaffey Dsr
6 Brad Edwards Dsr
20 Robert Wallis Dsr
Event 4E Senior C Italian Scratch Race 6 Laps
31 Gemma Kernich Csr
8 Sue _Ann Woodwiss Csr
26 Andrew Welch Csr
22 Shane Harris Csr
Event 4F Senior  B Italian Scratch Pace 9 Laps
23 Darius Kubilius Bsr
7 Dan Drake Bsr
30 Isaac Nicholls Bsr
14 Paul King Bsr
3 Michael Young Bsr
1 Micheal Chaffey Bsr
21 Jeff DeGuide Bsr
Event 4G Senior A Italian Scratch Race 12 Laps
17 Darren Cripwell Asr
13 David Miller Asr
24 Matthew Ireland Asr
99 Sean Hennessy Asr
9 James Kelly Asr